Follow

Ondertussen is het wel duidelijk dat je thuis moet blijven toch? Doe dat dan ook. Hou je afspraken digitaal, zodat het coronavirus zich minder snel verspreidt en niet alle kwetsbare mensen tegelijk naar het ziekenhuis moeten. Anders raakt het daar vol en gaat een deel van die mensen dood.

Dat kun jij dus voorkomen.
Door thuis te blijven.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.