Follow

Interessant: Hoogleraar Koreaanse geschiedenis Remco Breuker over de context van de aanpak van de coronacrisis in Zuid-Korea:

scienceguide.nl/2020/03/zuid-k

""Het vertrouwen van de Zuid-Koreanen in wetenschappers en medici is vele malen hoger dan in hun politici."

-korea

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.