Follow

Mooie nieuwe blog op WattisDuurzaam.nl!

"Wie pleit voor een internationale aanpak voor klimaatneutrale luchtvaart, is pas serieus te nemen nadat door hem eerst zelf een flinke stap in de richting van klimaatneutrale luchtvaart is gezet."

"Er is de komende decennia geen enkele valide reden voor groei in de luchtvaart. Niet in Nederland, dat de adviezen van de klimaatwetenschap ter harte neemt. De luchtvaart kan de komende decennia geen banenmotor zijn."

wattisduurzaam.nl/24046/energi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.