Follow

Gefeliciteerd David Fernandez Rivas met de Prins Friso Ingenieursprijs 2021! Wat gaaf dat de prijs dit jaar naar een onderzoeker van de Universiteit Twente gaat =D

Davids website: www.bubble-gun.eu· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.