Follow

🇳🇱 Hoe lang zou het duren tot de volgende verkiezingen? :')

· · Web · 1 · 0 · 0

@Erik Is dit een strikvraag? ;)
ok, ik hap: de volgende reguliere verkiezingen zijn 15 maart 2023... :P (gemeenteraad en provinciale staten)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.