Follow

Nu live: Een lezing en Q&A met David Fernandez Rivas, de winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2021, over zijn onderzoek naar injecties zonder naalden!

Stel vooral vragen in de chat =)

youtube.com/watch?v=cY8qxDaHKS


· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.