Follow

Geert Jan gaf een jaar geleden een fascinerende lezing op de UT. Tijdens onze fietstocht terug naar Hengelo heeft hij, naast briljant klimaatwetenschapper, ook als mens een een diepe indruk op me gemaakt door zijn enorme gedrevenheid.

Zijn lezing over de attributie van weersextremen aan klimaatverandering:
youtube.com/watch?v=LnJo19SbtJ

De TIME-website: time.com/collection/100-most-i

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.