Follow

tubantia.nl/enschede/twentse-k

"Het is ook heel moeilijk voor te stellen hoe heftig het kan gaan worden. Die kleine eilandstaten bijvoorbeeld, daar gaan die koraalriffen dood. Al bij 2 graden zijn die allemaal weg. Maar wat betekent dat? Vissen vinden er geen eten meer, toerisme valt stil, eilanden groeien niet meer mee met de zeespiegelstijging en raken gewoon verloren."

En verderop:
"Veel van de oplossingen komen namelijk uiteindelijk op het bordje van gemeenten en waterschappen."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.