Follow

It's pervasive. Words have meaning, that you may not get. And some interviews make you realise – more than others – how close you've been to it. This one did that for me: volkskrant.nl/sport/terrance-p

· · Web · 1 · 1 · 1

@ties ik ben altijd blij als ik een goed artikel in het Nederlands op de fediverse zie. Het geeft me mogelijkheid om mijn kennis van het Nederlands niet zo snel te verliezen.

@maltimore bedankt! Ik post niet snel Nederlandse artikelen op social media maar dit artikel vind ik echt heel sterk.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.